2017-06-09

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Ponadto informacje publiczne udostępniane są w drodze wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest informowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznych na wniosek, następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że uniemożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i sposobie lub formie, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z tym, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Załączniki

  wniosek.docx 17,79 KB (doc) szczegóły pobierz