2017-08-14

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Regulacje dotyczące zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania zostały wprowadzone ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

  1. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.
  2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.
  3. Obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowegow Gdańsku za wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Wojewódzki Inspektorat transportu Drogowego w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszt przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego, a także inne koszty związane z nietypowymi wnioskami.

 

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.

 

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy wypełnić zgodnie z załączonym formularzem.

 

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można składać przez platformę uPUAP, e-mail’em lub wysyłać na adres: 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50

80-251 Gdańsk

e-mail: sekretariat@witd.gdansk.pl

Załączniki

  Wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.pdf 281,37 KB (pdf) szczegóły pobierz