2017-08-14

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Regulacje dotyczące zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania zostały wprowadzone ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

  1. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.
  2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.
  3. Obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowegow Gdańsku za wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Wojewódzki Inspektorat transportu Drogowego w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszt przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego, a także inne koszty związane z nietypowymi wnioskami.

 

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.

 

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy wypełnić zgodnie z załączonym formularzem.

 

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można składać przez platformę ePUAP, e-mail’em lub wysyłać na adres: 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50

80-286 Gdańsk

e-mail: sekretariat@witd.gdansk.pl

Załączniki

  Wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.pdf 281,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się