2015-05-18

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku - na dzień 31.12.2012 r.

 

Środki trwałe (wartość netto):

1. Grunty: 1 175 000,00

2. Budynki i lokale: 635 582,54

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 7 998,86

4. Urządzenia techniczne: 25 684,45

5. Środki transportu: 437 651,66

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 90 679,69

7. Wartości niematerialne i prawne:  0,00