2017-06-09

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków  odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą  telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Stosownie do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga powinna zawierać co najmniej dane skarżącego, jego adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, w każdą środę tygodnia od godz. 15:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym umówieniu się. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.
 
Zgłoszenia przyjmuje i koordynuje sekretariat WITD w Gdańsku: tel. 58 524 12  80;

fax 58 524  12  92.

 

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50
80-251 Gdańsk