2017-06-09

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków  odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą  telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Stosownie do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga powinna zawierać co najmniej dane skarżącego, jego adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, w każdą środę tygodnia od godz. 15:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym umówieniu się. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.
 
Zgłoszenia przyjmuje i koordynuje sekretariat WITD w Gdańsku: tel. 58 524 12  80;

fax 58 524  12  92.

 

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50
80-286 Gdańsk

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się